Помогни за реализирането на "Парк Мизия".

За повече подробности тук.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Служителят на МВР, отговарящ за Коиловци е:

Илиян Борисов Цветанов - младши полицейски инспектор

служебен телефон: 06515 2211

служебен адрес: гр.Славяново, ул.Тулбухин 5

Дейност : Охрана , ред и сигурност
Приемна в кметство с.Коиловци
Всеки Понеделник : от 15.00 часа до 17.00 часа
Всяка Сряда : от 09.00 часа до 11.00 часа
Всеки Петък от 09:00 ч. до 11:00 ч.

 

В случай, че не може да се свържете с него, моля свържете се с:

дежурната част на Районното управление 01 РУ-Плевен/РУ - Пордим/ отговарящо за района в който живеете:

служебен телефон: 064 864202 или 0888 230894

служебен адрес: гр.Плевен, ул.Гладстон 7А

 

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ-Пордим по подадените сигнали моля да се свържете с:

дежурна част на ОДМВР - Плевен

служебен телефон: 064 864 201

служебен адрес: гр.Плевен, ул.Сан Стефано 3

имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР - Плевен по подадените сигнали моля да се свържете с:

Дирекция "Инспекторат" - МВР София

служебен адрес: гр.София, ул. 6-ти септември 29

служебен телефон: 029822991

имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
уеб адрес:  www.nocorr.mvr.bg

 

Главна дирекция "Национална полиция" - Главен секретар МВР

София 1715, бул. "Александър Малинов" №1;

e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

https://www.mvr.bg/contactus.htm

 

 

Жалби, сигнали и предложения

Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на МВР и неговите структури или за решаване на други въпроси в рамките на тяхната  компетентност.

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица от МВР, с които се засягат държавни  или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.
Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез изрично упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща, както следва:
лично или чрез упълномощен представител в деловодствата на структурите на МВР или в Приемната на МВР всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа;
- по електронен път:

а) чрез официалната електронна поща - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
б) на обявените електронните адреси на структурите на МВР; 
- по пощата;

112 - Национален номер за спешни случай

Ползвайте телефон 112 в случай на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имущество, като:

 

Пожари, Наводнения, Спешни медицински случаи, Смерч (ураганни ветрове), Земетресения, Катастрофи,Промишлени аварии и други замърсявания, Радиация, Зимни бури, Съмнения за антракс или други биологични агенти, Други произшествия и инциденти.


Какви права имаме чрез "Закон за достъп до обществена информация"

ЗАКОН за достъп до обществена информация

 

Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007 г., изм., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 104 от 5.12.2008 г., изм., бр. 77 от 1.10.2010 г., бр. 39 от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 97 от 11.12.2015 г., в сила от 12.01.2016 г., изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г.

Сборник закони - АПИС, кн. 8/2000 г., стр. 93

Библиотека закони - АПИС, т. 2, р. 4, № 150

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Раздел I

Предмет и обхват

 

Предмет на закона

  Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.

Обществена информация и информация от обществения сектор (Загл. доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

  Чл. 2. (1) Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

 (2) Информацията по ал. 1 е обществена независимо от вида на нейния материален носител.

 (3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. и доп., бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.

 (4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информацията по ал. 3 се поддържа и в електронен вид.

 (5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., предишна ал. 3, бр. 49 от 2007 г., предишна ал. 4, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Този закон не се прилага за достъпа до лични данни.

Повторно използване на информация от обществения сектор

  Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Повторно използване на информация от обществения сектор е използването й за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор.

 (2) Предоставянето на информация от обществения сектор на организация от обществения сектор във връзка с осъществяване на нейните правомощия или функции не е повторно използване по смисъла на този закон.

Задължени субекти (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

  Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Този закон се прилага за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България, наричани по-нататък "органите".

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Този закон се прилага и за достъп до обществена информация, която се създава и съхранява от:

 1. публичноправни субекти, различни от тези по ал. 1, включително публичноправните организации;

 2. физически и юридически лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми.

 (3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм., бр. 104 от 2008 г.) Организациите от обществения сектор са длъжни да предоставят информация от обществения сектор за повторно използване, с изключение на предвидените в този закон случаи.

 (4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм., бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Организации от обществения сектор са субектите по ал. 1 и ал. 2, т. 1.

Субекти на правото на достъп до обществена информация и на правото на повторно използване на информация от обществения сектор

 (Загл. доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

  Чл. 4. (1) Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

 (2) В Република България чужденците и лицата без гражданство се ползват с правото по ал. 1.

 (3) От правото по ал. 1 се ползват и всички юридически лица.

 (4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 имат право на повторно използване на информация от обществения сектор.

Осъществяване на правото на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор

  Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала.

Основни принципи

  Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация са:

 1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;

 2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;

 3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;

 4. защита на правото на информация;

 5. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) защита на личните данни;

 6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

 (2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Основните принципи при предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване са:

 1. осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информация от обществения сектор;

 2. прозрачност при предоставяне на информация от обществения сектор;

 3. забрана за дискриминация при предоставяне на информация от обществения сектор;

 4. забрана за ограничаване на свободната конкуренция.

Допустими ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор

 (Загл. доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

  Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 49 от 2007 г.) Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

 (2) Достъпът до обществена информация може да бъде пълен или частичен.

Изключение от приложното поле на закона

  Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Разпоредбите на закона относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която:

 1. се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица;

 2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) се съхранява в Националния архивен фонд на Република България.

Раздел II

Официална и служебна обществена информация

 

Видове обществена информация

  Чл. 9. (1) Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) В случаите, предвидени със закон, определена официална или служебна информация може да бъде обявена за класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

 Официална обществена информация

  Чл. 10. Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.

 Служебна обществена информация

  Чл. 11. Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

Глава втора

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Раздел I

Достъп до официална и служебна обществена информация

 

Достъп до официална обществена информация

  Чл. 12. (1) Достъпът до официална информация, която се съдържа в нормативни актове, се осигурява чрез обнародването им.

 (2) Достъпът до друга официална информация в случаите, когато това е предвидено със закон или по решение на органа, който я е създал, се осигурява чрез обнародване.

 (3) Достъпът до официална информация извън случаите по ал. 1 и 2 е свободен и се осъществява по реда на този закон.

 (4) При искане на достъп до официална информация, която е обнародвана, съответният орган е длъжен да посочи изданието, в което тя е обнародвана, броя и датата на издаване.

Достъп до служебна обществена информация

  Чл. 13. (1) Достъпът до служебна обществена информация е свободен.

 (2) Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато тя:

 1. е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации);

 2. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи.

 (3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Ограничението по ал. 2 не може да се прилага след изтичане на 2 години от създаването на такава информация.

 (4) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес.

Задължения за предоставяне на обществена информация

  Чл. 14. (1) Органите информират за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма.

 (2) Органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация:

 1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;

 2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;

 3. представлява или би представлявала обществен интерес;

 4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.

Публикуване на актуална обществена информация

  Чл. 15. (1) С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт периодично публикува актуална информация, съдържаща:

 1. описание на неговите правомощия и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация;

 2. (доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове;

 3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;

 4. (доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;

 5. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;

 6. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) стратегии, планове, програми и отчети за дейността;

7. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;

 8. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;

 9. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта;

 10. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството;

 11. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията;

 12. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) обявления за конкурси за държавни служители;

 13. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

 14. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;

 15. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3;

 16. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета;

 17. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) друга информация, определена със закон.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., доп., бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Всеки ръководител по ал. 1 изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.

(3) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 периодично публикуват актуална информация за дейността си, съответстваща на информацията по ал. 1, т. 1, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16 и 17.

 (4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Организациите от обществения сектор, включително обществени библиотеки, в т. ч. и библиотеки на висши училища, архиви и музеи, публикуват всички условия за предоставянето на информацията за повторно използване на интернет страницата си и на портала по чл. 15г.

Публикуване в интернет

  Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информацията по чл. 15 се публикува на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт и на субектите по чл. 3, ал. 2, т. 1.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) В секция "Достъп до информация" на интернет страниците по ал. 1 се обявяват данните по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 11 и годишните отчети по ал. 2, съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация, нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 и повторно използване на информация от обществения сектор по чл. 41ж, реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от административните структури в системата на изпълнителната власт.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Всеки ръководител по чл. 15, ал. 1 ежегодно обявява актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.

 (4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информацията по чл. 15 се публикува, съответно се обновява, в срок до три работни дни от приемането на съответния акт или от създаването на съответната информация, а ако актът се обнародва – в срок до три работни дни от обнародването, освен ако в закон не е определен друг срок.

Публикуване в отворен формат

 Чл. 15б. (Нов – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) (1) Всяка организация от обществения сектор ежегодно планира поетапното публикуване в интернет в отворен формат на информационните масиви и ресурси, които поддържа, достъпът до които е свободен.

 (2) Органите на изпълнителната власт включват в ежегодните цели за дейността на съответната администрация по чл. 33а от Закона за администрацията цели, свързани с осигуряване на поетапното публикуване в интернет на информационните масиви и ресурси по ал. 1.

 (3) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) Министерският съвет ежегодно по предложение на председателя на Държавна агенция "Електронно управление" приема списък с набори от данни, които да бъдат публикувани в отворен формат в интернет.

Платформа за достъп до обществена информация

 Чл. 15в. (Нов – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 1.06.2017 г.) (1) Администрацията на Министерския съвет създава и поддържа платформа за достъп до обществена информация.

 (2) Платформата осигурява възможност за подаване на заявления за достъп до информация.

(3) Всеки задължен субект по чл. 3, ал. 1 публикува на платформата по ал. 1 подадените чрез платформата заявления, решенията по тях и предоставената обществена информация при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни.

 (4) В случай на отказ за предоставяне на достъп до обществена информация решението се връчва и по реда на чл. 39 от съответния задължен субект по чл. 3, ал. 1.

Портал за отворени данни

 Чл. 15г. (Нов – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) Държавната агенция "Електронно управление" създава и поддържа портал за отворени данни.

 (2) (В сила от 12.09.2016 г. - ДВ, бр. 97 от 2015 г.) Организациите от обществения сектор публикуват на портала по ал. 1 информацията по чл. 15б, достъпът до която е свободен.

 (3) Редът и начинът за публикуване на информацията по ал. 2 се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

Отчетност

(Загл. доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., изм., бр. 77 от 2010 г.)

  Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., изм., бр. 77 от 2010 г.) (1) Обобщената информация за органите и техните администрации, съдържаща данните по чл. 15, както и друга информация във връзка с прилагането на този закон се включва в доклада за състоянието на администрацията, който се приема от Министерския съвет.

 (2) Обобщената информация по ал. 1 се публикува ежегодно на интернет страницата на Министерския съвет. Тази информация трябва да бъде на разположение за справка на гражданите във всяка администрация.

Отчетност относно повторно използване на информация

 Чл. 16а. (Нов – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) Държавната агенция "Електронно управление" изготвя на всеки три години обобщен доклад относно наличието на информация за повторно използване, предоставяна от организациите от обществения сектор, условията, при които тя се предоставя, и практиките за правна защита. Организациите от обществения сектор ежегодно изпращат на администрацията на Министерския съвет доклади за тези обстоятелства.

(2) Докладът се оповестява публично и се предоставя на Европейската комисия.

Раздел II

Достъп до друга обществена информация

 

Достъп до обществена информация, свързана с дейността на други задължени за предоставянето й субекти

  Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) (1) Достъпът до обществена информация, създавана, получавана или съхранявана във връзка с дейността на задължените субекти по чл. 3, е свободен.

 (2) Информацията по ал. 1, която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, не подлежи на предоставяне освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

 (3) Задължените субекти по чл. 3, когато отказват достъп до обществена информация на основание ал. 2, са длъжни да посочат обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговците.

Достъп до обществена информация за средствата за масова информация

  Чл. 18. Обществената информация за средствата за масова информация е само информация относно:

 1. лицата, които участват в управлението на съответното средство за масова информация или осъществяват ефективен контрол върху управлението или върху дейността му;

 2. икономически свързани лица, които участват в управлението и на други средства за масова информация, което им позволява да осъществяват ефективен контрол върху тяхното управление или върху дейността им;

 3. лицата, които са непосредствено заети в средството за масова информация и участват във формирането на редакционната политика;

 4. направени изявления за обществените цели на средството за масова информация, както и принципите или вътрешните механизми, които прилага средството за масова информация за гарантиране на достоверността и обективността на изнасяната информация;

 5. финансовите резултати на собственика на средството за масова информация и разпространението на неговата продукция.

Цел на достъпа до обществена информация за средствата за масова информация

  Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Достъпът до информацията по чл. 18 се осъществява при спазване и балансиране на принципите за прозрачност и икономическа свобода, а също така и за защита на личните данни, търговската тайна и тайната на източниците на средствата за масова информация, пожелали анонимност.

Раздел III

Условия и ред за определяне на разходите за предоставяне на обществена информация

 

Безплатен достъп и разходи по предоставянето на обществена информация

  Чл. 20. (1) Достъпът до обществена информация е безплатен.

 (2) Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

 (3) При поискване от страна на заявител се представят сведения за определянето на разходите по ал. 2.

Задължение за информиране при подаване на заявление за достъп

  Чл. 21. Субектите по чл. 3 са длъжни да обявяват на мястото, където се подават заявленията, възможните форми за предоставяне на достъп до обществена информация, дължимите разходи и начините за заплащането им.

Безплатни поправки и допълнения на предоставената информация

  Чл. 22. Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотивирано от заявителя.

Приходи от предоставяне на достъп до обществена информация

  Чл. 23. Приходите от предоставяне на достъп до обществена информация постъпват по бюджета на съответния орган.

Глава трета

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Раздел I

Искане за предоставяне на достъп до обществена информация

 

Заявление или устно запитване за достъп

  Чл. 24. (1) Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., а относно думите "или чрез платформата за достъп до обществена информация" в сила от 1.06.2017 г.) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

 (3) Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Съдържание на заявлението за достъп

  Чл. 25. (1) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:

 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

 2. описание на исканата информация;

 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

 4. адреса за кореспонденция със заявителя.

 (2) Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1, т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

 (3) Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по ред, определен от съответния орган.

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация

  Чл. 26. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

 1. (доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) преглед на информацията - оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;

 2. устна справка;

 3. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) копия на материален носител;

 4. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

 (2) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1.

 (3) Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал. 1, т. 4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.

 (4) Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Задължение за съобразяване с предпочитаната форма на достъп

  Чл. 27. (1) Органите са длъжни да се съобразят с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация, освен в случаите, когато:

 1. за нея няма техническа възможност;

 2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

 3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

 (2) В случаите по ал. 1 достъп до информацията се предоставя във форма, която се определя от съответния орган.

Раздел II

Разглеждане на заявленията и предоставяне на достъп до обществена информация

 

Разглеждане на заявленията за достъп

  Чл. 28. (1) Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

 (2) В срока по ал. 1 органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.

Уточняване на заявлението за достъп

  Чл. 29. (1) В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

 (2) Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.

Допустимо удължаване на срока за предоставяне на достъп

  Чл. 30. (1) Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

 (2) В уведомлението по чл. 29, ал. 1 се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

Удължаване на срока във връзка със защита на интересите на трети лица

  Чл. 31. (1) Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

 (2) В случаите по ал. 1 съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл. 24.

(3) В решението си по чл. 28, ал. 2 съответният орган е длъжен да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

 (4) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) При изрично несъгласие от третото лице в срока по ал. 1 съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

 (5) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

Препращане на заявлението за достъп

  Чл. 32. (1) Когато органът не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението той препраща съответно заявлението, като уведомява за това заявителя. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

 (2) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление.

Уведомяване на заявителя за липса на исканата обществена информация

  Чл. 33. Когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок той уведомява за това заявителя.

Решение за предоставяне на достъп до обществена информация

  Чл. 34. (1) В решението по чл. 28, ал. 2, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

 1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

 2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

 3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

 4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

 5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

 (2) В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

 (3) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

 (4) Срокът по ал. 1, т. 2 не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

Предоставяне на достъп до исканата обществена информация

  Чл. 35. (1) Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

 (2) За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът по ал. 2 и не се заплащат разходи по предоставянето.

 (4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.

Отказ на заявителя от предоставения му достъп

  Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

 (2) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Алинея 1 не се прилага, когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация или по електронен път.

Раздел III

Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация

 

Основания за отказ от предоставяне на достъп

  Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 104 от 2008 г.) (1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

 1. исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал. 2;

2. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

 3. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

 (2) В случаите по ал. 1 се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Съдържание на решението за отказ за предоставяне на достъп

  Чл. 38. В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по този закон, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

Връчване на решението за отказ на достъп

  Чл. 39. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

Раздел IV

Обжалване на решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация

 

Подсъдност при обжалване на решенията по достъпа или отказа от достъп

  Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., бр. 49 от 2007 г.) Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., бр. 39 от 2011 г.) Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на субектите по чл. 3, ал. 2 се обжалват пред административните съдилища по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Компетентност на съда по обжалваните решения

  Чл. 41. (1) В случаите, когато съдът установи незаконосъобразност, той отменя изцяло или частично или изменя обжалваното решение, като задължава органа да предостави достъп до исканата обществена информация.

 (2) В случаите по ал. 1 достъп до исканата обществена информация се предоставя по реда на този закон.

 (3) При обжалване на отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 съдът в закрито заседание може да поиска от органа необходимите доказателства за това.

 (4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) В случаите по ал. 3 съдът се произнася по законосъобразността на отказа и маркирането с гриф за сигурност.

  Глава четвърта

(Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР

 

Раздел I

(Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

 

Условия за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

  Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информацията от обществения сектор се предоставя във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на организацията от обществения сектор и в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни. Предоставянето на данните в отворен машинночетим формат се осъществява в съответствие с целите по чл. 15б. Форматът и метаданните в тези случаи съответстват на официалните отворени стандарти.

 (2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Организациите от обществения сектор не са длъжни да предоставят информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

 (3) Организациите от обществения сектор не са длъжни да продължават създаването или събирането на определен вид информация за нуждите на повторното й използване.

 (4) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) По искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път на електронния адрес или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма.

 (5) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) С наредбата по чл. 15г, ал. 3 се определят стандартни условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за публикуване на информация от обществения сектор в отворен формат за търговски или нетърговски цели. Тези условия не могат да налагат ненужни ограничения върху възможностите за повторно използване или да ограничават конкуренцията.

 (6) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Организациите от обществения сектор предоставят за повторно използване информацията безусловно или при определени от тях условия в рамките на определените в наредбата по чл. 15г, ал. 3 стандартни условия.

 (7) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информация, представляваща обект на интелектуална собственост, за която библиотеки, включително библиотеки на висши училища, музеи и архиви, имат право на използване, се предоставя за повторно използване, ако такова повторно използване е разрешено от носителя на правата.

 (8) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Повторното използване на информация от архиви – документи от Националния архивен фонд, се извършва при условията и по реда на глава шеста от Закона за Националния архивен фонд и при спазването на този закон.

Информация от обществения сектор, която не се предоставя за повторно използване

  Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Предишен текст на чл. 41б – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Не се предоставя за повторно използване информация от обществения сектор:

 1. (доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на организациите от обществения сектор, съгласно закон, устройствен акт или устав и/или акт, с който е възложена обществената задача;

 2. която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице;

 3. която е събрана или създадена от обществени радио- и телевизионни оператори или техни регионални центрове;

 4. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) собственост на училища, висши училища (с изключение на библиотеки на висши училища), научни и изследователски организации, включително организации, създадени за разпространение на резултати от научноизследователска дейност, и на културни организации с изключение на библиотеки, музеи и архиви;

 5. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) представляваща класифицирана информация;

 6. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) съдържаща статистическа тайна, събирана и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката;

 7. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна по смисъла на закон;

 8. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) за получаването на която заявителят трябва да докаже правен интерес съгласно закон;

 9. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) представляваща части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци;

 10. (нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) съдържаща лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

 (2) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) В случаите по ал. 1 за повторно използване се предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) При надделяващ обществен интерес организацията от обществения сектор предоставя за повторно използване информация, съдържаща производствена или търговска тайна.

(4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) В случаите по ал. 3 организацията от обществения сектор може да забрани повторното използване за търговски цели или по начин, който би довел до нелоялна конкуренция или до друго ограничаване на конкуренцията по смисъла на дял втори от Закона за защита на конкуренцията.

Предоставяне на информация от обществения сектор на организации от обществения сектор

 Чл. 41в. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване и на организации от обществения сектор при условията и по реда на този закон.

 (2) Ако информация от обществения сектор е поискана за повторно използване от организация по ал. 1 във връзка с осъществяване на дейности, които са извън нейните правомощия или функции, се прилагат същите условия и заплащане.

Улеснение за търсене на информация

 Чл. 41г. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм., бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Организациите от обществения сектор осигуряват условия за улеснено търсене на информация от обществения сектор, като поддържат и публикуват списъци с основни документи и съответните метаданни чрез различни механизми за онлайн достъп и в машинночетим формат или по друг подходящ начин. При възможност организациите от обществения сектор осигуряват условия за многоезично търсене на документи.

Забрана за предоставяне на изключително право на повторно използване

 Чл. 41д. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Забранява се сключването на договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор.

 (2) Сключване на договор по ал. 1 е допустимо единствено в случаите, когато предоставянето на услуга от обществен интерес не може да се осигури по друг начин. Наличието на основание за сключване на такъв договор се преразглежда на всеки три години от организацията от обществения сектор, която е страна по него.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Сключването на договор по ал. 1 е допустимо, когато предоставянето на изключително право на повторно използване е свързано с цифровизация на културни ресурси, при който срокът на действие не трябва да надвишава 10 години, а ако по изключение надвишава 10 години, срокът на договора се преразглежда на единадесетата година след влизането му в сила и на всеки следващи 7 години.

 (4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Разпоредбите на договора по ал. 3, свързани с предоставянето на изключителни права, се оповестяват публично. Организациите от обществения сектор предоставят данни за начина и критериите, по които е определен изпълнителят по този договор.

 (5) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Договорът по ал. 3 задължително включва правото на организацията от обществения сектор да получи безплатно копие от цифровизираните културни ресурси.

 (6) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) След прекратяването на ползването на изключителните права по договора по ал. 3 копието по ал. 5 се предоставя за повторно използване.

Раздел II

Процедура за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

(Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

 

Искане за повторно използване на информация от обществения сектор

  Чл. 41е. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 или на портала по чл. 15г.

 (2) Когато искането е подадено по електронен път, организациите от обществения сектор са длъжни да отговорят също по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.

Заплащане

  Чл. 41ж. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм., бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) (1) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.

 (2) Принципът за определяне на таксата, посочен в ал. 1, не се прилага за таксите, събирани:

 1. от организации от обществения сектор, които по силата на акта за възлагане на обществената задача са задължени да реализират приходи за покриване на значителна част от разходите, свързани с изпълнението на обществената задача; задължението за реализиране на приходи се определя предварително и се публикува по електронен път;

 2. за повторното използване на информация, по отношение на която организацията от обществения сектор е длъжна да реализира достатъчно приходи с цел покриване на значителна част от разходите, свързани със събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението на информацията, съгласно закон или установената административна практика; задължението се определя предварително и се публикува по електронен път;

 3. от библиотеки, включително библиотеки на висши училища, музеи и архиви.

 (3) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 организацията от обществения сектор изчислява общите такси в зависимост от категориите и количеството данни, предоставени за повторно използване, в съответствие с обективни, прозрачни и проверими критерии, определени с методика, приета от Министерския съвет. Общият приход на обществената организация от доставяне и разрешаване на повторното използване на информацията за съответния счетоводен период не трябва да надвишава разходите по събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията, изчислени в съответствие с приложимите за обществената организация счетоводни принципи.

 (4) В случаите по ал. 2, т. 3 общият приход от доставяне и разрешаване на повторното използване на информацията за съответния счетоводен период не трябва да надвишава разходите по събирането, производството, възпроизвеждането, разпространението, съхранението и придобиването на права за ползването на информацията заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията, изчислени в съответствие с приложимите от обществената организация счетоводни принципи.

(5) Размерът на таксите се определя:

 1. за таксите, събирани от държавен орган – с тарифа, приета от Министерския съвет;

2. за таксите, събирани от друга организация от обществения сектор – от ръководителя на организацията;

 3. за таксите, събирани от общините – от общинския съвет, като определените такси не могат да надвишават таксите по т. 1.

(6) Размерът на таксите, основата, на която се изчисляват, взетите предвид фактори при изчисляването, както и всички допълнителни условия, ако има такива, се публикуват, включително по електронен път при наличието на интернет страница. При поискване се посочва и начинът, по който са изчислени тези такси, във връзка с конкретното искане за повторна употреба.

(7) Сумите от такси за повторно използване на информация постъпват по бюджета на съответната организация от обществения сектор.

 (8) Министерският съвет преразглежда на всеки три години методиката по ал. 3 въз основа на доклада по чл. 16а, ал. 1.

 (9) Ако организация от обществения сектор не определи размер на таксите по ал. 5, т. 2 и 3, организацията предоставя тази информация за повторно ползване безплатно или след заплащане на такса, определена с тарифата по ал. 5, т. 1.

Срок за предоставяне на информация от обществения сектор

  Чл. 41з. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Ръководителят на организацията от обществения сектор или определено от него лице разглежда искането по чл. 41е в 14-дневен срок от постъпването му и взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя.

 (2) В случаите, когато поисканата информация има значение за определен период от време, организациите от обществения сектор трябва да я предоставят в разумен срок, в който информацията не е загубила своето актуално значение.

 (3) В случаите, когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето й, срокът по ал. 1 може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането.

Отказ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

  Чл. 41и. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Отказът за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се мотивира.

 (2) Отказ може да се направи в случаите, когато:

 1. закон забранява предоставянето на поисканата информация;

 2. искането не отговаря на условията по чл. 41е.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Отказът по ал. 1 съдържа фактическото и правното основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване. Когато отказът е на основание чл. 41б, ал. 1, т. 2, организацията от обществения сектор посочва физическото или юридическо лице, което притежава правата, ако то е известно, или лицето, от което организацията от обществения сектор е получила информацията, и разрешението да я ползва. Библиотеките, включително библиотеките на висшите училища, музеите и архивите, не са задължени да посочват тези лица.

 (4) Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно използване, в случаите, когато тази информация съставлява или е част от публично достъпен регистър.

Подсъдност и обжалване

  Чл. 41к. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Отказите за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване подлежат на обжалване пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  Глава пета

(Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Административни нарушения и наказания

  Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Длъжностно лице, което без уважителна причина не се произнесе в срок по заявление за достъп до обществена информация или за повторно използване на информация, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 50 до 100 лв.

 (2) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Длъжностно лице, което не изпълни предписание на съда да предостави достъп до искана обществена информация или да предостави информация за повторно използване, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.

 (3) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., бр. 50 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) За неизпълнение на задълженията по чл. 14, 15, 15а, ал. 3, чл. 15г, ал. 2, 15б, 15в и чл. 31, ал. 3 се налага глоба от 50 до 100 лв. за физическите лица или имуществена санкция от 100 до 200 лв. за юридическите лица.

 (4) За непредоставяне на достъп до обществена информация от субектите по чл. 3, ал. 2 им се налага имуществена санкция от 100 до 200 лв.

 (5) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., доп., бр. 50 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) За непредоставянето от субектите по чл. 3, ал. 2 на информация за повторно използване се налага имуществена санкция от 50 до 200 лв.

Административнонаказващ орган

  Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) Нарушенията по този закон се установяват от длъжностните лица, определени от министъра на правосъдието в случаите по чл. 3, ал. 2 или от съответния орган на власт в останалите случаи. Нарушенията по чл. 15г, ал. 2 се установяват от длъжностните лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция "Електронно управление".

 (2) Наказателните постановления се издават, както следва:

 1. по чл. 42, ал. 1 - от съответния орган на власт по чл. 3, ал. 1 или от овластен от него служител;

 2. по чл. 42, ал. 2 - от лицата и по реда на чл. 306 от Административнопроцесуалния кодекс;

3. (доп. – ДВ, бр. 50 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) по чл. 42, ал. 3 относно чл. 14, 15, 15а, 15б, чл. 15в, ал. 3 и чл. 31, ал. 3 - от съответния орган, а в случаите, когато задълженият субект е от посочените в чл. 3, ал. 2 - от министъра на правосъдието или от овластен от него служител;

 4. (нова – ДВ, бр. 50 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) по чл. 42, ал. 3 относно чл. 15г, ал. 2 – от председателя на Държавна агенция "Електронно управление" или от оправомощени от него длъжностни лица;

 5. (доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., предишна т. 4, бр. 50 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) по чл. 42, ал. 4 и 5 - от министъра на правосъдието или от овластен от него служител.

Приложим закон

  Чл. 44. Нарушенията се установяват, наказанията се налагат, обжалват и изпълняват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

  § 1. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., изм. и доп., бр. 49 от 2007 г., изм., бр. 104 от 2008 г.) По смисъла на този закон:

 1. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Материален носител" е всеки хартиен, технически, магнитен, електронен или друг носител независимо от вида на записаното съдържание – текст, план, карта, фотография, аудио, визуално или аудио-визуално изображение, файл и други подобни.

 2. "Лични данни" са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.

 3. "Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на административна структура в системата на изпълнителната власт" е структурирана съвкупност от всички издадени от съответния административен орган нормативни, общи и индивидуални административни актове.

 4. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Публичноправна организация" е юридическо лице, за което е изпълнено някое от следните условия:

 а) (изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки;

б) (изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки;

в) (изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) обект е на управленски контрол от страна на възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки; управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице.

 (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) Публичноправна организация е и лечебно заведение - търговско дружество, на което повече от 50 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или общинския бюджет и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

 Публичноправна организация е и библиотека на висши училища, обществена библиотека по смисъла на Закона за обществените библиотеки, музей или архив, чиято дейност се финансира със средства от държавния бюджет или от общинските бюджети.

 5. Не представляват "производствена или търговска тайна" факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. До доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато тя:

 а) дава възможност на гражданите да си съставят мнение и да участват в текущи дискусии;

 б) улеснява прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3, ал. 1 относно вземаните от тях решения;

 в) гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите задължения от субектите по чл. 3;

г) разкрива корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно или общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица;

 д) опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;

 е) е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3.

6. "Надделяващ обществен интерес" е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3.

7. (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Машинночетим формат" е електронен формат за данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат, позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.

 8. (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Отворен формат" е електронен формат за данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.

 9. (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Портал за отворени данни" е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в oтворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Порталът е изграден по начин, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация или части от нея.

 10. (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Официален отворен стандарт" е стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.

 11. (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Висше училище" е училище по смисъла на чл. 17 от Закона за висшето образование.

 12. (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Метаданни" са данните, описващи структурата на информацията – предмет на повторно използване.

 13. (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Интернет адрес" е унифициран идентификатор на ресурси или унифициран локатор на ресурси.

 14. (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Платформа за достъп до обществена информация" е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява заявяване на достъп и публикуване на обществена информация.

 15. (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Архиви" са централните държавни архиви и регионалните държавни архиви по отношение на съхраняваните от тях държавни архиви от Националния архивен фонд по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за Националния архивен фонд, както и публични институции по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за Националния архивен фонд по отношение на съхраняваните от тях архиви и архивни сбирки по чл. 33, ал. 1, т. 1, 6 – 8 и ал. 2 от Закона за Националния архивен фонд.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

  § 2. Този закон отменя:

 1. Указ № 1086 за работата с критичните публикации (ДВ, бр. 56 от 1977 г.);

 2. член 14, 19 и чл. 57, ал. 1, т. 2 от Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите (обн., ДВ, бр. 52 от 1980 г.; изм., бр. 68 от 1988 г.).

————————————————————————————————

 

ЗАКОН за изменение и допълнение

на Закона за достъп до обществена информация

(ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

 ........................................................................

Допълнителна разпоредба

§ 16. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно повторното използване на информация в обществения сектор.

Преходни разпоредби

§ 17. Сключените до влизането в сила на този закон договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор, които не отговарят на изискванията по чл. 41д, ал. 2, се прекратяват с изтичането на срока им, но не по-късно от 31 декември 2008 г.

§ 18. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон субектите по чл. 3, ал. 1 са длъжни да определят длъжностни лица от съответната администрация, които отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, както и да обособят подходящо място за четене на предоставената информация.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение

на Закона за достъп до обществена информация

(ДВ, бр. 104 от 2008 г.)

§ 8. Задължението за публикуване в интернет по чл. 15а се изпълнява от ръководителите на административни структури в системата на изпълнителната власт или определени от тях лица в срок до една година от влизането в сила на този закон.

§ 9. Задължените по чл. 15 ръководители в системата на изпълнителната власт осигуряват финансово изпълнението на задължението по чл. 15а и обучението на служителите в нея.

ЗАКОН за отмяна на Закона за преобразуване

на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта

и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия

(ДВ, бр. 103 от 2012 г.)

§ 1. Законът за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (oбн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 35 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 34 от 2011 г.) се отменя.

Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Министерският съвет в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон преобразува Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" и Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване" в еднолични търговски дружества чрез разпределяне на имуществото им в дялове или акции съгласно разпоредбите на Търговския закон.

 (2) При преобразуването на държавните предприятия по ал. 1 в еднолични търговски дружества чл. 72 и 73 от Търговския закон не се прилагат за непаричните вноски на държавата. Оценката на непаричните вноски на държавата се извършва по реда на глава седма от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г. и бр. 24 и 47 от 2012 г.), а дълготрайните финансови активи се оценяват по счетоводната им стойност.

 (3) При преобразуването на държавните предприятия по ал. 1 в еднолични търговски дружества предоставеното им и придобитото от тях имущество се предоставя в собственост на дружествата с актовете за преобразуване, освен ако в тях е предвидено друго.

§ 3. Параграф 1 влиза в сила от деня на вписване в търговския регистър на едноличните търговски дружества по § 2, ал. 1.

ЗАКОН

 за изменение и допълнение на

Закона за достъп до обществена информация

 (ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г.)

..............................................................................................................

 Допълнителна разпоредба

§ 27. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (OB, L 175/1 от 27 юни 2013 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 28. Сключените до 17 юли 2013 г. договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор, които не отговарят на изискванията по чл. 41д, ал. 2 – 5, се прекратяват с изтичането на срока им, но не по-късно от 18 юли 2043 г.

§ 29. Министерският съвет:

 1. в 6-месечен срок от обнародването на този закон в "Държавен вестник" приема наредбата по чл. 15г, ал. 3 и тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 1;

 2. в срок до 1 юни 2017 г. създава платформата за достъп до обществена информация и осигурява възможност за подаване на заявления чрез нея.

§ 30. Общинските съвети в 6-месечен срок от обнародването на този закон приемат и публикуват тарифите по чл. 41ж, ал. 5, т. 3.

§ 31. Администрацията на Министерския съвет изготвя първия доклад по чл. 16а, ал. 2 в срок до 18 юли 2017 г.

§ 32. (1) Органите на изпълнителната власт в срок от три месеца от влизането в сила на този закон публикуват:

1. информация по чл. 15, ал. 1 и 4 при спазване на изискванията по чл. 15а, ал. 2, с изключение на информацията за таксите по чл. 41ж, която се публикува в срок до един месец след обнародването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 1 или публикуването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 3;

2. списъка по чл. 15а, ал. 3.

 (2) Организациите от обществения сектор, които не са органи на изпълнителната власт, публикуват информацията по чл. 15, ал. 4 и тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 2 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

(3) Задължените субекти по чл. 3, ал. 1 от 1 юни 2017 г. осигуряват възможност за подаване на заявления за достъп да обществена информация чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в.

§ 33. Разпоредбата на § 1, т. 2 относно чл. 2, ал. 4 се прилага за информацията, създадена след 1 април 2016 г.

 § 34. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

 1. параграф 6 относно чл. 15г, ал. 2, който влиза в сила 9 месеца след обнародването на този закон в "Държавен вестник", и

2. параграф 6 относно чл. 15в и § 9 относно думите "или чрез платформата за достъп до обществена информация", които влизат в сила на 1 юни 2017 г